1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy apteka@iapteka1.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy (ul. Galileusza 8; 60-159 Poznań).Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres Sprzedawcy (ul. Galileusza 8; 60-159 Poznań).

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

2. Reklamacje z tytułu rękojmi:

Na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

3. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Apteka internetowa:

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Apteki internetowej Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy apteka@zdrowieapteka.pl.pl lub też korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce Kontakt na stronie Apteki internetowej.

Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni.

Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

4. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności:

Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego:

TPAY – strona kontaktowa i formularz kontaktowy (link: https://tpay.com/kontakt/formularz-kontaktowy ), numer telefonu: +48 12 350 2 477 oraz +48 22 37 90 277.

PAYPAL – strona kontaktowa i formularz kontaktowy (link: https://www.paypal.com/pl/cgi-bin/helpscr?cmd=_help&t=escalateTab ), numer telefonu: 801 38 66 86.